...เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 3 พ.ย. 2554 และ 17-18 พ.ย. 2554 รายละเอียด..ด้านล่าง......

แจ้งข่าวการอบรม

หนังสือเปลี่ยนแปลงการอบรม(ล่าสุด)....ดาวน์โหลด

การอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสรีผไท สสจ.สุรินทร์  เวลา 09.00 น. นพ.พีรศักดิ์ ผลพฤกษา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก  รพ. สสอ. และ รพ.สต.  จำนวน 23 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจาก สสจ.สุรินทร์ ในการอบรมในครั้งนี้

ภาพการอบรม 20/06/2554
ภาพการอบรม 21/06/2554

ข้อมูลการอบรม


รายชื่อผู้เข้าอบรม........รายละเอียด
ชื่อเรื่องวิจัย(ครั้งที่1).......รายละเอียด
ชื่อเรื่องวิจัย(ครั้งที่2).......รายละเอียด 
บทความ PHC ....รายละเอียด
บทความ Primary Health care....รายละเอียด
บทความการศึกษาประชาคม2553...รายละเอียด
บทความรูปแบบสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดสุรินทร์....รายละเอียด
บทความสถิติชั้นสูง.....รายละเอียด
ตัวอย่าง เขียนบท 1- 3 เชิงคุณภาพ...รายละเอียด
ตัวอย่าง เขียนบท 1- 3 เชิงปริมาณ...รายละเอียด
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น...รายละเอียด
powerpoint การอบรม.....รายละเอียด
                                                        ชื่อเรื่องวิจัย และ facilitator.....รายละเอียด
                                                        การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง.....รายละเอียด***
                                                        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....รายละเอียด***
                                                        เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบ....รายละเอียด***
                                                        ตัวอย่าง  ร่างแบบสอบถาม.....รายละเอียด***
                                                        ตัวอย่าง  แบบสอบถาม.....รายละเอียด***
                                                        ตัวอย่าง  การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์..รายละเอียด                                 

ตารางการอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุข

21 ก.ค.2554   -สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล....ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน...และทีมวิทยากร               
25 ก.ค.2554*  -สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล(ต่อ)....ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน...และทีม
* เปลี่ยนแปลงวันอบรม
                  
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมวิทยากร

1.ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน                  5.นายออมทรัพย์  ดีล้ำ             
2.ดร.สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์           6.นางสาววาทินี  ส่งกลิ่น
3.ดร.นพดล  พิมพ์จันทร์                    7.นายอรรถพงษ์  ดีเสมอ            
4.ดร.กิตติมา  ริ้วแดง                        8.นางอรวิชญ์  พาริหาญ               
              
รายละเอียดเพิ่มเติม