...เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 3 พ.ย. 2554 และ 17-18 พ.ย. 2554 รายละเอียด..ด้านล่าง......

ข้อมูลการอบรม


รายชื่อผู้เข้าอบรม........รายละเอียด
ชื่อเรื่องวิจัย(ครั้งที่1).......รายละเอียด
ชื่อเรื่องวิจัย(ครั้งที่2).......รายละเอียด 
บทความ PHC ....รายละเอียด
บทความ Primary Health care....รายละเอียด
บทความการศึกษาประชาคม2553...รายละเอียด
บทความรูปแบบสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดสุรินทร์....รายละเอียด
บทความสถิติชั้นสูง.....รายละเอียด
ตัวอย่าง เขียนบท 1- 3 เชิงคุณภาพ...รายละเอียด
ตัวอย่าง เขียนบท 1- 3 เชิงปริมาณ...รายละเอียด
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น...รายละเอียด
powerpoint การอบรม.....รายละเอียด
                                                        ชื่อเรื่องวิจัย และ facilitator.....รายละเอียด
                                                        การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง.....รายละเอียด***
                                                        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....รายละเอียด***
                                                        เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบ....รายละเอียด***
                                                        ตัวอย่าง  ร่างแบบสอบถาม.....รายละเอียด***
                                                        ตัวอย่าง  แบบสอบถาม.....รายละเอียด***
                                                        ตัวอย่าง  การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์..รายละเอียด