...เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 3 พ.ย. 2554 และ 17-18 พ.ย. 2554 รายละเอียด..ด้านล่าง......

ทีมวิทยากร

1.ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน                  5.นายออมทรัพย์  ดีล้ำ             
2.ดร.สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์           6.นางสาววาทินี  ส่งกลิ่น
3.ดร.นพดล  พิมพ์จันทร์                    7.นายอรรถพงษ์  ดีเสมอ            
4.ดร.กิตติมา  ริ้วแดง                        8.นางอรวิชญ์  พาริหาญ               
              
รายละเอียดเพิ่มเติม