...เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 3 พ.ย. 2554 และ 17-18 พ.ย. 2554 รายละเอียด..ด้านล่าง......

ตารางการอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุข

21 ก.ค.2554   -สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล....ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน...และทีมวิทยากร               
25 ก.ค.2554*  -สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล(ต่อ)....ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน...และทีม
* เปลี่ยนแปลงวันอบรม
                  
รายละเอียดเพิ่มเติม